SAFER AYI

2012-12-19 11:16:00

 

SELAM AYETLERİNİN İNCELİKLERİNDEN
Davd-u Antaki, "Tezkire" isimli eserinde buyurmuşturki: Gökten inen bütün belalar safer ayının son çarşambasında iner. Bundan dolayı o gün insanlar üzerine çok zor gelir. İşte o gün selam ayetlerini okuyan, bir daha seneye kadar selamette olur. O ayetler de şunlardır:
Safer ayı namazı:
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak (inecek ) belâlardan biiznillahi tealâ muhafaza olmak için sabah namazından evvel (teheccüd vakti, imsak öncesi) dört rek´at nafile namaz kılıp birinci rek´aktda Fatiha dan sonra onyedi kevser suresi, ikinci rek´atda Fatiha dan sonra beş ihlas-ı şerif, üçüncüde Fatiha´dan sonra bir Felak suresi dördüncüde bir Nas suresi okuyup selam verilip dua edilecektir.

Aynen Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek' at namaz kılıp, birinci ve ikinci rek'at da Fatiha' dan sonra onbir İhlas-ı şerif okunacak,
namazdan sonra yedi defa istiğfar edip, el kaldırıp onbir defa Salat-ı Münciye ve sonralarında:انك على كل شىء قدير okunacaktır.

Safer ayi duaları


* İslâmî ayların ikincisidir. Bu ayda her gün:

"Allâhümme bâriklenâ fî ؛ehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer" duâsı okunur.
* İlk اar؛amba gecesi, imsaktan evvel dِrt rek'at nafile namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Son اar؛amba gecesi veya gündüzünde iki rek'at namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
* Selâm âyetleri, Safer ayı boyunca her gün en az birer defa okunur.
* Yine Safer ayı ile ilgili duâ, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur.

1- Safer ayı boyunca:

Yukarıda da geçtiği gibi ؛u duâyı her gün en az bir defa okumayı ihmâl etmemelidir:

"Allâhümme bârik lenâ fî ؛ehrissafer. Vahtim lenâ bissa-âdeti vezzafer."

2- Safer ayının ilk اar؛amba gecesi namazı ve okunacak duâları

Bu ayın ilk اar؛amba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak belâlardan -biiznillâhi Teâlâ- muhafaza olmak için, imsaktan ِnce dِrt rek'at a؛ağıdaki ؛ekilde nafile namaz kılınır.

Birinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 17 Kevser sûresi (فnna a'tayna),
فkinci rekatta; Fâtiha'dan sonra 5 فhlâs sûresi (Kulhüvallâ-hü Ehad),
ـçüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Felak sûresi (Kul eûzü birabbilfelak),
Dِrdüncü rekatta; Fâtiha'dan sonra 1 Nâs sûresi (Kul eûzü birabbinnâs), okuyup selâm verilir.

-Bilâhare, yedi defa istiًfar edilir (yâni, Estaًfirullâh el-azim denir.)

-Sonra eller kald‎r‎l‎p 11 (onbir) defa salât-‎ münciye (salâ-ten tüncînâ) okunur:

"Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî‎s seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke a'led derecât. Ve tübelliًunâ bihâ aksal gâyât. Min cemîil hayrat‎ fil hayati ve ba'del memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve ni'melvekîl, ni'melmevlâ ve ni'mennasîr. Guf-râneke rabbenâ ve ileykel masîr amin ya mucibi da'vât velhamdulillahi rabbil alemin."

Okunduktan sonra:

فnneke alâ külli ‏ey'in kadîr. denir. 102

Bundan sonra yap‎lacak duâda:

"Yâ Rabbi! Beni ve âile efrad‎m‎ ve bilcümle mü'minleri âfât-‎ semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gِk âfetlerinden) ve cemi' belâlardan muhafaza eyle!"denir.

3- Safer Ay‎n‎n Son اar‏ambas‎n‎n Gecesinde veya Gündüzünde Namaz ve Duâ

Safer ay‎n‎n son اar‏ambas‎n‎n gecesinde veya gündüzünde iki rek'at namaz k‎l‎n‎r. قِyle ki ;

Birinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) فhlâs sûresi,
فkinci rek'atta, Fâtiha'dan sonra 11 (on bir) فhlâs sûresi okunur.

Namazdan sonra, ay‎n ilk اar‏ambas‎nda k‎l‎nan namaz‎ müteâkib yap‎lan istiًfar ve duâlar aynen yap‎ılı‎r:

7 (yedi) defa istiًfar edilir:

Estaًfirullâh el-azîm, denir.

Sonra eller kald‎r‎l‎p:

11 (on bir) defa salât-‎ münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
"فnneke alâ külli ‏ey'in kadîr" denir.
Sonra yap‎lacak duâda:
"Yâ Rabbi! Beni ve âile efrad‎m‎ ve bilcümle mü'minleri, âfât-‎ semâviyye ve arâd‎yelerden muhafaza eyle!" denir.

4-Her Türlü آfetlerden Muhafaza Olunmak فçin Safer Ay‎ Boyunca Her Gün En Az Birer Defa Okunacak Selâm آyetleri

5- Safer Ay‎ Boyunca Her Gün Okunacak
diğer Bir Duâ

6- A‏aً‎daki duâlar Safer ay‎ boyunca Selâm âyetleriyle beraber her gün okunur:

Bismillâhirrahmânirrahîm,
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.
Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakk‎ ve en-te hayrül fatihin.
Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. فftah lenâ ebvâbel hayrat.

"Bismillâhirrahmânirrahîm, Eûzü billahi min ‏erri hâzezzemâ-ni ve esteîzü bihî min ‏ürûri sâirizzamâni. Ve eûzü bi celâli vechi-ke ve cemâli kudsike en tücîranî minelbelâi fî hâzihisseneti ve k‎na min ‏erri mâ kadaytü fîhâ. Ve ekrimnâ fissaferi Yâ Ekramel ek-ramîyn. Ezh‎r vahtim hâzihi‏‏ühûra aleyye, bisselâmeti vesse-âdeti ve liehli beyti ve li akraba! ve licemî ümmeti Muhammedin -aleyhissalâtü vesselam-. Birahmetike yâ erhamerrâhimîyn. Allâhümme ferricnâ bi duhûlissaferi. Vahtim lenâ bilhayri vezzafer."

0
0
0
Yorum Yaz